Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid


Webinarbox is een product van VIA FUTURA BV, met maatschappelijke zetel te Straatsburgdok Noordkaai 3, 2030 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer 0472.622.996 (hierna ook genoemd: VIA FUTURA). Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en offertes van en overeenkomsten met VIA FUTURA BV m.b.t. webinarbox, zulks met uitsluiting van alle andersluidende en/of tegenstrijdige en/of aanvullende voorwaarden van de contractspartij van VIA FUTURA, hierna ook genoemd “de klant”.


2. Aanbiedingen en offertes – totstandkoming van de overeenkomst – prijzen


Alle aanbiedingen en offertes van VIA FUTURA zijn vrijblijvend en verbinden VIA FUTURA niet. De overeenkomst met de klant komt slechts tot stand door en bij schriftelijke orderbevestiging vanwege VIA FUTURA. De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere taksen en verzendingskosten. Evidente rekenfouten in de opgegeven prijzen kunnen door VIA FUTURA op elk ogenblik worden rechtgezet.


3. Levering


De door VIA FUTURA opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen voor de diensten en producten die VIA FUTURA zal leveren, zijn steeds louter indicatief en binden VIA FUTURA niet.


VIA FUTURA streeft ernaar een bestelde webinarbox uiterlijk één kalenderdag voorafgaand aan het webinar te laten afleveren bij de deelnemers.


Na schriftelijke bevestging van het order door VIA FUTURA, wordt de verdere planning voor afwikkeling van het order en uitvoering van de levering door VIA FUTURA meegedeeld aan de klant.


Gezien VIA FUTURA met het oog op de afwikkeling van het order en de aflevering van de webinarboxen een beroep doet op externe inpakdiensten en koeriers, dient de doorgegeven planning strikt nageleefd te worden door de klant. VIA FUTURA kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden indien de klant bepaalde producten, bedoeld om in de webinarboxen opgenomen te worden (zoals gadgets vanwege de klant, flyers, etc.), laattijdig aanlevert aan VIA FUTURA.


Indien de aanlevering van bepaalde producten, bedoeld om in de webinarboxen opgenomen te worden, bij VIA FUTURA berust, doch een product niet meer (tijdig) voorradig is, dan is VIA FUTURA gerechtigd dit product te vervangen door een gelijk(w)aardig product, zonder dat zulks enige wijziging kan meebrengen in de te betalen prijs, noch in meer noch in min.


Een overschrijding van de opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen door VIA FUTURA, kan geen aanleiding geven tot het annuleren van het order of tot ontbinding van de overeenkomst door de klant, noch tot het weigeren van de bestelde goederen of diensten door de klant, en geeft de klant in geen enkel geval recht op een schadevergoeding of op uitstel dan wel weigering van betaling.


4. Betaling


Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van VIA FUTURA contant (meteen) betaalbaar. Zolang geen integrale betaling ontvangen is op de rekening van VIA FUTURA, wordt het desbetreffend order van de klant niet verder afgewerkt en uitgevoerd door VIA FUTURA, zonder dat zulks op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid of schadevergoeding vanwege VIA FUTURA, bijvoorbeeld ingeval de niet, niet- volledige of laattijdige betaling door de klant, en de daardoor veroorzaakte vertraging in de afwerking en uitvoering van het order, ertoe leidt dat de webinarboxen laattijdig ontvangen worden door de deelnemers aan een webinar.


Elke som die door de klant aan VIA FUTURA verschuldigd is, maar niet of niet tijdig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlinterest van 12% per jaar, alsmede met een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding gelijk aan 10% van de op vervaldag onbetaald gebleven sommen, met een minimum van 150 EUR, maar onverminderd het recht van VIA FUTURA om een hogere effectieve schade te bewijzen.


Elke betaling vanwege de klant wordt eerst aangerekend op de interesten, schadevergoeding en kosten en vervolgens op de hoofdsom. Bovendien worden betalingen steeds eerst toegerekend op de oudste openstaande factuur, met aankleven, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.


De klant zal geen aftrek mogen toepassen, bij wijze van verrekening, tegenvordering of anderszins, tenzij de klant beschikt over een rechtsgeldig en afdwingbaar rechterlijk bevel krachtens hetwelk door VIA FUTURA aan de klant een bedrag moet worden betaald dat gelijk is aan deze aftrek.


Eventuele aanspraken op schadevergoeding en/of klachten vanwege de klant over gebreken, tekort(koming)en en/of facturatie, kunnen geen aanleiding geven tot het opschorten van de betalingsverplichtingen door de klant.


Niet, niet tijdige of onvolledige betaling van een of meerdere facturen kan, naar de vrije keuze van VIA FUTURA, aanleiding geven tot opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst, desgevallend met recht op schadevergoeding conform de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen partijen en/of het gemeen recht, zonder dat de beslissing van VIA FUTURA tot opschorting of beëindiging ingevolge niet, niet- tijdige of onvolledige betaling door de klant, op enigerlei wijze als rechtsmisbruik kan beschouwd worden of op enigerlei wijze aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid van en/of het betalen van schadevergoeding door VIA FUTURA. Door niet, niet tijdige of onvolledige betaling van één enkele factuur, om welke reden dan ook, wordt ook het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en vervallen bovendien alle door de klant reeds verworven of aan de klant toegezegde voordelen van betalingsuitstel en/of kortingen.

5. Protesten


Alle protesten betreffende zichtbare gebreken, betreffende afwijkingen t.a.v. het bestelde of betreffende geleverde diensten, dienen op straffe van verval onmiddellijk bij levering van het desbetreffende goed of onmiddellijk na het verrichten de desbetreffende dienst te geschieden. Alle protesten betreffende verborgen gebreken dienen op straffe van verval te geschieden binnen 5 kalenderdagen nadat de klant er kennis van heeft dan wel er behoorde kennis van te hebben. Alle protesten betreffende de facturatie, dienen op straffe van verval te geschieden binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.


Alle protesten, van welke aard ook, dienen alleszins op straffe van niet-ontvankelijkheid te geschieden bij gemotiveerde aangetekende zending.


6. Aansprakelijkheid


VIA FUTURA is enkel aansprakelijkheid voor haar eigen opzet of grove fout en voor de opzet of grove fout van haar aangestelden of lasthebbers.


De aansprakelijkheid van VIA FUTURA m.b.t. aan de klant geleverde diensten en/of goederen, is in elk geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst met de klant.


VIA FUTURA kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade of gevolgschade, zoals – zonder dat deze opsomming beperkend is – commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, verlies winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant, claims van derden wegens gebeurlijke tekortkomingen of gebreken in of schade door de middels de webinarboxen geleverde producten of diensten. De klant dient VIA FUTURA allezins integraal te vrijwaren voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.


Indien er zich aan VIA FUTURA verwijtbare fouten en/of gebreken voordoen die aanleiding kunnen geven tot enige aansprakelijkheid van VIA FUTURA, dan kan VIA FUTURA hoe dan ook slechts enige aansprakelijkheid oplopen op voorwaarde dat deze fouten en/of gebreken conform de bepalingen van deze algemene voorwaarden tijdig en in de juiste vorm aan VIA FUTURA worden gemeld door de klant.


7. Overmacht


In geval van overmacht heeft VIA FUTURA het recht, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de bestelling definitief volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Als overmacht wordt o.a. beschouwd: staking, lockout, oorlogen, epidemieën, brand, machinebreuk, ziekte of ongeval van de personen met de uitvoering belast, het niet nakomen van hun verplichtingen door de leveranciers van VIA FUTURA of de onderaannemers waarop zij een beroep doet, elektriciteitspannes en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen. Indien enige omstandigheid de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van VIA FUTURA bijzonder of onredelijk zou verzwaren, is VIA FUTURA eveneens gerechtigd de overeenkomst definitief geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, dan wel de uitvoering van de overeenkomst te schorsen totdat deze omstandigheid ophoudt.


Indien VIA FUTURA bij het intreden van de hierboven vermelde omstandigheden of overmachtsituaties reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


8. Geldigheid van de individuele bepalingen


De nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant, tast geenszins de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant aan. Vanaf het ogenblik dat één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst tussen VIA FUTURA en de klant nietig of ongeldig blijkt, zullen VIA FUTURA en de klant in goede trouw onderhandelen om deze nietige of ongeldige bepaling te vervangen door een volledig geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo nauwkeurig mogelijk weerspiegelt.


9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


Alle offertes en aanbiedingen van en/of overeenkomsten met VIA FUTURA worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen tussen VIA FUTURA en de klant zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk ressort of arrondissement Antwerpen.